Informacja dla uczestników II tury o rozliczeniu wsparcia pomostowego

Informujemy uczestników projektu II tury ,że w terminie do dnia 2 lutego 2023 r. należy dostarczyć do Biura Projektu (złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną – decyduje data wpływu) „Zestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym” za okres od 18 lipca 2022 r. do 17 stycznia 2023 r. Przypominamy, że do 17.01.2023 należy wydatkować wszystkie środki ze wsparcia pomostowego. Całościowa kwota do rozliczenia to 16 200 zł NETTO (za 6 miesięcy).