O projekcie

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału projekcie oferującym dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej pt.;

„Z POWERem do samozatrudnienia!”.

Projekt „Z POWERem do samozatrudnienia!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: luty 2022 – czerwiec 2023

Obszar realizacji: województwo podkarpackie

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 105 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa podkarpackiego, przez rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania 105 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia do 30.06.2023 roku.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 120 osób (w tym 66 kobiet) spełniające następujące kryteria:

 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • osoby posiadające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy,
 • osoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC,
 • osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Kryteria premiujące:

 • osoby zamieszkujące w miastach średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze w rozumieniu przepisów KC – 5 pkt. dodatkowych. Projekt jest skierowany w co najmniej 50% do osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC miasta średnie/miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
 • kobiety – 3 pkt. dodatkowe.
 • osoby z niepełnosprawnościami – 2 pkt. dodatkowe.

Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty jej zarejestrowania.

Uczestnikami projektu nie mogą być m.in. osoby:

 • należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
 • uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

Główne działania:

 1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu.
 2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 120 Uczestników Projektu.
 3. Wsparcie eksperckie przy sporządzaniu Biznes Planów.
 4. Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 PLN.
 5. Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x 2 700,00 PLN).

Planowanym efektem jest założenie przez osoby w wieku 18-29 lat 105 działalności gospodarczych tworząc nowe miejsca pracy.

Wartość projektu: 4 922 667,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 882 596,15 zł.

 

NIE WYMAGAMY WKŁADU WŁASNEGO.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.