Wsparcie pomostowe

Informujemy uczestników projektu III tury, że w terminie do dnia 7 marca 2023 r. należy dostarczyć do Biura Projektu (złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną – decyduje data wpływu) „Zestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym” za okres od 18 sierpnia 2022 r. do 17 lutego 2023 r. Przypominamy, że do 17.02.2023 należy wydatkować wszystkie środki ze wsparcia pomostowego. Całościowa kwota do rozliczenia to 16 200 zł NETTO (za 6 miesięcy).