Nabór biznesplanów i wniosków dla Uczestników Projektu III tury

Termin naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników dla III tury

Informujemy, że nabór biznesplanów wraz z załącznikami i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dla uczestników projektu „Z POWERem do samozatrudnienia!” odbędzie się w dniach od 07.07.2022 r. do 15.07.2022r.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu  osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera a także elektronicznie zgodnie z zapisami w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera czy elektronicznie. Biznesplan wraz z załącznikami oraz wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami są składane osobiście i pocztą w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi zgodnie z zapisami w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wnioskodawca składa (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera):

  • Wersję papierową Biznesplanu wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika Projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
  • Wersję papierową Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika Projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

Komplety dokumentów muszą być trwale spięte (np. skoroszyt).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się opatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika Projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony… do strony…”, aktualną datą wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie.

Podpisy muszą być czytelne i składane tylko niebieskim tuszem. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe). Dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego oraz załączników

Wszystkie pola w biznesplanie i we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego muszą być wypełnione. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”

Planowana data rozpoczęcia działalności w Biznesplanie należy wpisać 18.08.2022

 

Wzory wszystkich dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu:

 

Dokumenty