Informacja dla uczestników I tury o rozliczeniu wsparcia pomostowego

Informujemy uczestników projektu I tury ,że w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. należy dostarczyć do Biura Projektu (złożyć osobiście lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu) „Zestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym” za okres od 23 czerwca do 22 grudnia 2022 r. Przypominamy, że do 22.12.2022 należy wydatkować wszystkie środki ze wsparcia pomostowego. Całościowa kwota do rozliczenia to 16 200 zł NETTO (za 6 miesięcy).